آرشیو نقش اجتماعی

 • مشارکت و حضور زنان در صحنه های گوناگون جامعه از مسائلی است که در زمان حاضر پیرامون آن فراوان سخن گفته میشود.اصل حضور بانوان در صحنه اجتماع مسألهای مورد توافق […] 0

  حضرت زینب اسوه حضور زنان در صحنه اجتماع

  مشارکت و حضور زنان در صحنه های گوناگون جامعه از مسائلی است که در زمان حاضر پیرامون آن فراوان سخن گفته میشود.اصل حضور بانوان در صحنه اجتماع مسألهای مورد توافق […]

  ادامه ...

 • امام حسین(ع) در واپسین لحظات زندگی خود بر اثر کثرت جراحات و خونریزی قدرت حرکت و جنگیدن را از دست داده بود، وبر زمین افتاده بود. سپاه سفاک و ددمنش […] 0

  آخرین تلاش زینب سلام الله علیها

  امام حسین(ع) در واپسین لحظات زندگی خود بر اثر کثرت جراحات و خونریزی قدرت حرکت و جنگیدن را از دست داده بود، وبر زمین افتاده بود. سپاه سفاک و ددمنش […]

  ادامه ...

 • با بررسی شرایطی که هر کس در آن شرایط قادر بر سخنرانی نیست، میتوان به قدرت بیان، نفوذ کلام، اعتماد به نفس و توان اودر جذب شنوندگان پی برد. اشخاصی […] 0

  سخنرانی حضرت زینب در کوفه

  با بررسی شرایطی که هر کس در آن شرایط قادر بر سخنرانی نیست، میتوان به قدرت بیان، نفوذ کلام، اعتماد به نفس و توان اودر جذب شنوندگان پی برد. اشخاصی […]

  ادامه ...

 • چنانچه گفته شد قیام و نهضت امام حسین(ع)، دو مرحله داشت. مرحله نخست، مرحله مبارزه، جهاد و شهادت، و مرحله دوم مرحلهپیامرسانی و بیدارگری، اگر نهضت امام حسین(ع) در همان […] 0

  حضرت زینب و پیام رسانی نهضت عاشورا

  چنانچه گفته شد قیام و نهضت امام حسین(ع)، دو مرحله داشت. مرحله نخست، مرحله مبارزه، جهاد و شهادت، و مرحله دوم مرحلهپیامرسانی و بیدارگری، اگر نهضت امام حسین(ع) در همان […]

  ادامه ...

 • هنگامی که اهلبیت امام حسین(ع)، در کوفه، وارد مجلس ابنزیاد شدند، ابنزیاد از مشاهده امام سجاد(ع) در میان اسیران تعجبو وقتی «؟ این کیست » : کرد؛ چرا که او […] 0

  جانفشانی در راه امام

  هنگامی که اهلبیت امام حسین(ع)، در کوفه، وارد مجلس ابنزیاد شدند، ابنزیاد از مشاهده امام سجاد(ع) در میان اسیران تعجبو وقتی «؟ این کیست » : کرد؛ چرا که او […]

  ادامه ...

 • پس ازشهادت امام حسین(ع) سپاه عمرسعد برای غارت خیمه های اهلبیت(ع) هجوم بردند. گروهی از آنان به امام سجاد(ع)رسیدند. امام(ع) در آن حال از شدت ضعف و بیماری نمیتوانست از […] 0

  دفاع از جان امام سجاد

  پس ازشهادت امام حسین(ع) سپاه عمرسعد برای غارت خیمه های اهلبیت(ع) هجوم بردند. گروهی از آنان به امام سجاد(ع)رسیدند. امام(ع) در آن حال از شدت ضعف و بیماری نمیتوانست از […]

  ادامه ...

 • اسیران را به مجلس ابنزیاد آوردند. او با گروهی از اشراف و بزرگان کوفه در دارالامارهنشسته بود.زینب کبری(س) لباسهای کهنهو نامناسب بر تن داشت. از این رو به طور ناشناس […] 0

  حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس ابن زیاد

  اسیران را به مجلس ابنزیاد آوردند. او با گروهی از اشراف و بزرگان کوفه در دارالامارهنشسته بود.زینب کبری(س) لباسهای کهنهو نامناسب بر تن داشت. از این رو به طور ناشناس […]

  ادامه ...

 • یکی از وحشیانهترین و بیسابقهترین جنایات تاریخ یورش وحشیانه و ددمنشانه سپاه عمر سعد به اهلبیت امام حسین(ع) است. پساز شهادت امام حسین(ع) آن جرثومه های جنایت، بیرحمی و قساوت، […] 0

  جمع آوری زنان و کودکان

  یکی از وحشیانهترین و بیسابقهترین جنایات تاریخ یورش وحشیانه و ددمنشانه سپاه عمر سعد به اهلبیت امام حسین(ع) است. پساز شهادت امام حسین(ع) آن جرثومه های جنایت، بیرحمی و قساوت، […]

  ادامه ...

 • یزید که سرمست از پیروزی بود، در شام مجلسی ترتیب داد، و همه سفرا و مقامات را در آن مجلس دعوت کرد، تا پیروزی خود رادر برابر آنان به نمایش […] 0

  دفاع از فاطمه دختر امام حسین

  یزید که سرمست از پیروزی بود، در شام مجلسی ترتیب داد، و همه سفرا و مقامات را در آن مجلس دعوت کرد، تا پیروزی خود رادر برابر آنان به نمایش […]

  ادامه ...

 • اهلبیت امام حسین(ع) پس از شهادت آن حضرت در شرایط بسیار طاقتفرسا ودشواری قرار گرفتند. آنان از یک سو سوگدارپدر، برادران، فرزندان و عزیزترین خویشان و بستگان خود به فجیعترین […] 0

  حمایت از زنان و کودکان

  اهلبیت امام حسین(ع) پس از شهادت آن حضرت در شرایط بسیار طاقتفرسا ودشواری قرار گرفتند. آنان از یک سو سوگدارپدر، برادران، فرزندان و عزیزترین خویشان و بستگان خود به فجیعترین […]

  ادامه ...