از دیدگاه شعرا, مولودی، مدایح و مراثی

اشعار ولادت حضرت زینب (س) – سـلام فاطمـه! مـرآت داور آوردیسـلام فاطمـه! مـرآت داور آوردی

سـلام فاطمـه! مـرآت داور آوردی
زهی که خون خدا را پیمبر آوردی

ببـال کوثـر احمد که کوثر آوردی
بـرای حیـدر کـرار، حیـدر آوردی

به روی دامن تو شیرْدخت شیرِخداست
درون سینـۀ او قلـبِ سیدالشهداست

سپهر عصمت! کوکب، مبارکت باشد
تحیـت از طـرف رب مبـارکت باشد

عجب شبی بوَد امشب، مبارکت باشد
شـب ولادت زینـب مبـارکت بـاشد

محمّد آمده یا حیدر است این دختر؟
بگـو که فاطمۀ دیگر است این دختر

فرشتگان! همـه از جـای خـود قیـام کنید
کنـار فاطمـه بـر زینب احتـرام کنید

به خاک مقدمشان سجده صبح و شام کنید
همـه بـه فاطمـه و دخترش سلام کنید

تمـام فاطمه زیـن اب است این دختر
ادب کنید همه، زینب است این دختر

کریمه‌ای که کرامت به او برازنده است
شرف، جلال، زعامت به او برازنده است

نجـات اهـل قیامت به او برازنده است
خدا گـواست: امامت به او برازنده است

شکوه حیدری‌اش بین، مگو که حیدر نیست
خطابه‌خوانـی او کـم ز فتـح خیبر نیست

هنوز شیر ننوشیده ذکر حق سخنش
ز شیـر بهتـر، نـام حسین در دهنش

شمیم فاطمـه آیـد ز بـوی پیرهنش
روان و روح بـزرگ حسیـن در بدنش

ز مهد آمده هم‌سنگرِ امام حسین
نگاه دوخته بر حنجر امام حسین

کسـی کـه بـر سر عالم علم زند، این است
کسـی کـه حکـم خـدا را رقم زند این است

کسی که نقش شیاطین به هم زند این است
کسـی کـه شعله به کاخ ستم زند این است

زبان زندۀ حیدر خطابه‌خوان خداست
پیـام‌آورِ پیغـام‌آورانِ خـداست

الا زمام سخن همچنان به فرمانت!
نگاهبـان شهیـدان! خدا نگهبانت

محمّـد و علـی و فـاطمه ثناخوانت
تو زینبـی، پدر و مادرم به قربانت!

عجب نه، گر به حضورت علی قیام کند
سـر حسین، سـر نـی به تو سلام کند

نگفته‌هـای علـی جملـه جمله بر لب توست
کلاس فاطمه- مکتب نرفتـه- مکتب توست

شبی که ماه در آن آب می‌شود، شب توست
تـو آسمانـی و رأس حسین، کـوکب توست

تو مریم دو مسیحی که شد جدا سرشان
مسیـح بوسـه گذارد به زخم پیکرشان

کسـی کـه بـر تـو کند اشک خود روان ز دو عین
به حق که هم به حسن گریه کرده، هم به حسین

چرا که هست تمام وجود تو، حسنین
گریستن به تو هم دین ما بود، هم دیْن

تو با شهامت و صبرت، حسینی و حسنی
حسینی و حُسینی، نـه، تمـامِ پنج تنی

ولادت تـو خبـر از محـرم آورده
به درگهت سر تسلیم، عالـم آورده

به پیشگاه تـو تعظیم، مریـم آورده
نه، در حضور تو مردانگی کم آورده

به پیش سیل بلا کوه محکمی زینب
زنـی و سـرور مـردان عالمی زینب

الا سـلام خداونـد بـر سـرآغازت
چهل عروج ز خود تا خداست پروازت

بـه هـر خطابـه هـزاران هزار اعجازت
سـر حسین بـه بالای نـی، سرافرازت

اسارت تو کمال شهادت شهداست
خطابه‌های تو رمز سعادت شهداست

تو آسمـان جـلال کرامتـی زینب
تـو پاسـدار مقـام امامتـی زینب

تو مـادر شهـدا تـا قیامتـی زینب
قدت خمید، ولی راست قامتی زینب

چه می‌شود ز کرم ای محیط صبر و رضا
کـه نخـلِ «میثم» آلوده را کنی امضا؟

شاعر : غلامرضا سازگار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *