• بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ اهل بیت (ع ) از آن جا (قصر عجوزه ) گذشتند . هنگامی که به منزلگاهی به نام ((قصر حفوظ)) سپس بهسیبور رسیدند مردم آن جا […]
  • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ از کتاب مقتل ابن عصفور (متوفی سال ۶۶۶ یا ۶۶۹ ) است ، اینکه یکی از بی خردان پست فرومایه درمجلس یزید (خدا او را لعنت […]
  • حجاب و عفت حضرت زینب از منظر اسلام، یکی از مهم ترین وظایف بانوان، پاسداری در حفظ حریم حجاب و عفت است. در قرآن مجید در چند آیه به ضرورت […]