• بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ از اموری که بیانگر اوج مقام ارجمند زینب (س ) است ، اینکه امام حسن مجتبی (ع ) در شاءن او خطاب بهاو فرمود : ((تو […]
  • راغب اصفهانی مینویسد: «عمر» و «ابنعباس» در مسیری میرفتند. ابنعباس آیهای از قرآن دربارهی علی علیه السلام قرائت کرد، عمر گفت: ای فرزندان عبدالمطلب! البته، علی برای خلافت از من […]
  • چگونه امام علیه السلام دوری زینب را تحمل کند در حالی که او را مثال خویش و آیینه تمام نمای خود میدید؟ روایت شده است که هرگاه زینب علیهاالسلام سخن […]