• بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ اهل بیت (ع ) از آن جا (قصر عجوزه ) گذشتند . هنگامی که به منزلگاهی به نام ((قصر حفوظ)) سپس بهسیبور رسیدند مردم آن جا […]
  • خدای تعالی را به جهت نعمت های بیکرانش سپاس می گوییم گرچه سپاس، خود نعمتی از جانب حضرت اوست؛ و او را آن چنان که شایسته است به جهت عزتی […]
  • نقل می کنند : در بروجرد مردی یهودی بود به نام یوسف ، معروف به دکتر . او ثروت زیادی داشت ولی فرزند نداشت . برایداشتن فرزند چند زن گرفت […]